یک شاگرد گچ ساز ویک استاکار گچ کاری ساختمان

سلام به یک شاگردگچ ساز .ویک استاگچ کار نیاز دارم . حقوق هفتگی حساب میشود.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09138554182