زمین مسکونی ابعاد7.5 در طول

سند وکالتی وسلسله مراتب قولنامه کاربری مزروعی
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09135212149
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
500.000.000 تومان
متراز: 
150 متر مربع