خانه جاده فرودگاه

هر سوال وکاری داشتید همراه فامیل خود پیامک بفرستید به خط تا هماهنگ شود
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09914963413
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
370.000.000 تومان
متراز: 
130 متر مربع