زمین بلوار جمهوری کوچه شرق

زمین برکوچه 14متری درحال ساخت وخانه های اطراف همه زندگی میکنند. متری 3م
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09133585897
دسته بندی: 
متراز: 
156 متر مربع