سرمایه گذاری

 
1 Start 2 کامل

از سرمایه گذاران عزیز یزدی در جهت حمایت از پروژه بازار کاغذی و همچنین حمایت مالی در جهت پرورش استارتاپ های موجود استان یزد که ایده های آنها توسط ایده پردازان فعال استان ارائه شده است ، دعوت به عمل می آورد. لطفا پیشنهادات خود را با جزئیات کامل جهت شروع همکاری با استارتاپ ها و برگزاری جلسات حضوری به جهت کمک به این عزیزان استان ارسال فرمایید.